Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Poradnik on-line dla profesjonalistów

Logowanie


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Pełna wersja

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do pełnej wersji publikacji.

Regulamin » Ceny »

Lista cen

Ceny

 

Abonament 12 miesięczny

599 zł*

Abonament 3 miesięczny

299 zł*

 

Wybrana opcja obejmuje dostęp do publikacji przez podany okres wraz z aktualizacjami.

 

*netto

 

Rejestracja

Wersja testowa

Istnieje możliwość jednorazowego przetestowania działania publikacji. Po wybraniu opcji TESTUJ mają państwo prawo do 20 kliknięć w dowolne funkcje i zagadnienia dostępne w publikacji.

Uwaga: Zamknięcie okna podczas testowania w trakcie jego trwania lub wyczerpanie 20 kliknięć automatycznie wyłącza możliwość testu.

Testuj

Spis treści

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Aktualności

 • Podstawy prawne
 • Polskie normy – eurokody
 • Zasady normalizacji
 • Eurokody
 • Wykaz polskich norm powołanych, obowiązujących przy analizie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Ogólne zasady sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Wprowadzenie
 • Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Przykład ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Eurokody na wyroby budowlane
 • Wprowadzenie
 • Wdrażanie eurokodów
 • Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych
 • Roboty budowlane – definicje
 • Umowa o roboty budowlane
 • Pojęcie umowy o roboty budowlane
 • Strony umowy o roboty budowlane
 • Wynagrodzenie za roboty budowlane
 • Podstawy prawne regulujące zasady wynagrodzenia
 • Skutki braku postanowienia o wynagrodzeniu
 • Rodzaje wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane
 • Termin zapłaty – wymagalność
 • Przedawnienie roszczenia o zapłatę
 • Waloryzacja wynagrodzenia
 • Obniżenie wynagrodzenia. Potrącenia
 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
 • Umowa z podwykonawcami
 • Rozwiązanie umowy o roboty budowlane
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Podstawy prawne
 • Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – zasady zawarte w ustawie
 • Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego
 • Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
 • Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych
 • Wspólny słownik zamówień
 • Wskaźniki procentowe
 • Kalkulacja nowo wdrażanych specjalistycznych robót budowlano-montażowych
 • Naprawa konstrukcji żelbetowych i betonowych
 • Reprofilacja – podstawowe założenia technologiczne
 • Iniekcje w elementach budowlanych
 • Kosztorysowanie prac renowacyjnych w zawilgoconych i/lub zasolonych budynkach
 • Kosztorysowanie – wtórna izolacja pionowa
 • Kosztorysowanie – tynki renowacyjne
 • Usługi podwykonawców w gospodarce wodno-ściekowej
 • Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Pozwolenie na budowę
 • Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Procedura wydania pozwolenia na budowę
 • Wojewoda organem pierwszej instancji
 • Główne aspekty nowelizacji prawa budowlanego
 • Odstąpienie od warunków pozwolenia
 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Zgłoszenie robót budowlanych
 • Samowola budowlana
 • Wprowadzenie
 • Uchylenie pozwolenia na budowę a samowola
 • Kiedy art. 48-49, a kiedy art. 50-51 prawa budowlanego?
 • Legalizacja budowy prowadzonej bez pozwolenia – art. 48-49
 • Nakaz rozbiórki
 • Opłata legalizacyjna
 • Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • Legalizacja obiektów wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia – art. 49 prawa budowlanego
 • Samowolne realizowanie robót budowlanych – art. 50 prawa budowlanego
 • Naruszenie przepisów o nakazie wstrzymania budowy – art. 50a prawa budowlanego
 • Zastosowanie art. 51 prawa budowlanego do robót już ukończonych
 • Legalizacja samowoli a prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Samowola jako przestępstwo
 • Legalizacja samowoli sprzed 1995 roku
 • Samawola a prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę
 • Zasada przenoszalności pozwolenia na budowę
 • Warunki przeniesienia pozwolenia na budowę
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę a decyzja o warunkach zabudowy
 • Organ właściwy do przeniesienia pozwolenia na budowę
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia
 • Strony postępowania
 • Przenoszenie pozwolenia na budowę w drodze decyzji
 • Przeniesienie części pozwolenia na budowę
 • Opłata skarbowa
 • Termin przeniesienia pozwolenia
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
 • Wzory dokumentów
 • Wzór wniosku o pozwolenie na budowę
 • Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiorke
 • Zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
 • Zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Warunki techniczne wykonania robót budowlanych
 • Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie
 • Wprowadzenie
 • Definicje terminów budowlanych
 • Budynki i pomieszczenia – wymagania ogólne
 • Obowiązujące wymiary i odległości oraz sposoby ich obliczania
 • Bezpieczeństwo konstrukcji
 • Bezpieczeństwo użytkownika
 • Wymagania higieniczne
 • Warunki techniczne i usytuowanie drogowych obiektów inżynierskich
 • Wprowadzenie
 • Usytuowanie obiektów inżynierskich w terenie
 • Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu
 • Bezpieczeństwo obiektów inżynierskich
 • Trwałość obiektów inżynierskich
 • PROJEKT BUDOWLANY
 • Podstawy prawne opracowania projektu budowlanego
 • Rola projektanta
 • Plan BIOZ
 • Prawa autorskie do projektu budowlanego
 • Odpowiedzialność projektanta za projekt
 • Elementy projektu budowlanego
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Uzgodnienia pożarowe projektu
 • Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Zatwierdzenie projektu
 • Budowa niezgodnie z projektem
 • Opiniowanie projektu budowlanego pod względem BHP
 • Uzgodnienia przeciwpożarowe projektu
 • Zmiany dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r.
 • Odbiór robót budowlanych
 • Rodzaje odbiorów
 • Odbiór częściowy
 • Uczestnicy odbioru – pełnomocnik do odbioru
 • Protokół odbioru
 • Terminy odbiorów
 • Obowiązek wykonania odbioru robót budowlanych
 • Odmowa odbioru
 • Odbiór a wadliwe wykonanie robót
 • Skutki prawne odbioru
 • Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych
 • Kierownik na budowie
 • Obowiązki kierownika budowy
 • Kto może być kierownikiem budowy?
 • Objęcie funkcji przez kierownika
 • Zakończenie funkcji kierownika
 • Odpowiedzialność kierownika
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Nadzór autorski projektanta
 • Zadania projektanta na budowie
 • Umowa o nadzór autorski
 • Sprawdzenie i zatwierdzenie projektu
 • Zasady nadzoru autorskiego
 • Odpowiedzialność projektanta za projekt
 • Budowa niezgodna z projektem
 • Uzgodnienia pożarowe projektu
 • Nadzór organów nadzoru budowlanego
 • Organy nadzoru budowlanego
 • Główny inspektor nadzoru budowlanego
 • Zakres uprawnień nadzoru budowlanego
 • Polskie normy – brak obowiązywania
 • Czynności nadzoru budowlanego
 • Wstrzymanie robót
 • Zawiadomienie organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne planu bioz
 • Plan bioz na etapie projektowania
 • Plan bioz na etapie budowy
 • Koordynator planu bioz
 • Szczegółowe elementy planu bioz
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo przy pracy z maszynami
 • Środki służące bezpieczeństwu i ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Obciążenia fizyczne u pracowników budownictwa
 • Rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Konsultacje działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Sankcje za nieprzestrzeganie zasad bhp
 • Uprawnienia budowlane i zznawanie zagranicznych uprawnień z zakresu budownictwa
 • Zawody regulowane
 • Podstawy prawne uznawania uprawnień
 • Procedura uznania uprawnień budowlanych
 • Świadczenie usług transgranicznych
 • Samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Samodzielne funkcje w budownictwie wprowadzone w 2014 r.
 • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego
 • Zawiadomienie lub pozwolenie na użytkowanie
 • Załącznik do ustawy – prawo budowlane
 • Obowiązkowe kontrole
 • Wzór protokołu obowiązkowej kontroli
 • Utrzymanie obiektu budowlanego
 • Kontrole okresowe
 • Następstwa kontroli – art. 66, 67 i 68 prawa budowlanego
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
 • Balkony i tarasy we wspólnotach mieszkaniowych – sytuacja prawna
 • Charakterystyka energetyczna budynków
 • Świadectwo energetyczne
 • Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego
 • Uzyskanie uprawnień dla osoby wystawiającej świadectwo energetyczne
 • Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej
 • Termomodernizacja – audyt energetyczny i audyt remontowy
 • Roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie
 • Roboty montażowe
 • Roboty spawalnicze
 • Roboty dekarskie i izolacyjne
 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
 • Maszyny i inne urządzenia techniczne
 • Roboty rozbiórkowe
 • Rozbiórki obowiązkowe
 • Rozbiórki obiektów budowlanych wykonywane metodą wybuchową
 • Roboty związane z azbestem
 • Wprowadzenie
 • Podstawowe akty prawne i dokumenty
 • Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Kontrole stanu azbestu
 • Zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów z azbestem
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny robót związanych z azbestem
 • Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest
 • Przykłady specyfikacji technicznych
 • Przykłady specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót rozbiórkowych
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót ziemnych
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót konstrukcyjnych
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót murowych
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót ciesielskich
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót blacharskich i dekarskich
 • Przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca robót tynkarskich i malarskich

Przygotowanie i zasady prowadzenia prac

 • Prace przygotowawcze na terenie budowy
 • Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie
 • Niwelator – przyrząd do niwelacji geometrycznej
 • Teodolit – uniwersalny przyrząd do pomiarów kątowych
 • Ochrona znaków geodezyjnych
 • Mapy stosowane w procesie inwestycyjnym w budownictwie
 • Wybrane zagadnienia z zakresu pomiarów budowlanych
 • Pomiar wysokości i głębokości obiektu dostępnego metodą trygonometryczną
 • Pomiar wysokości obiektu niedostępnego za pomocą metod trygonometrycznych
 • Wyznaczanie płaszczyzny poziomej w terenie
 • Pomiar pionowości obiektów wysmukłych
 • Zakres prac geodezyjnych przy realizacji inwestycji drogowych
 • Wprowadzenie
 • Czynności poprzedzające budowę
 • Czynności wynikające z uzyskania projektu
 • Geodezyjne wytyczenie drogi w terenie
 • Czynności w toku budowy
 • Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
 • Prace towarzyszące budowie drogi i jej nawierzchni
 • Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do odbioru inwestycji
 • Technologia prac geodezyjnych podczas budowy obiektów inżynieryjnych (wiadukt, most, przejazd)
 • Podstawowe zasady prowadzenia robót budowlanych
 • Wprowadzenie
 • Zagospodarowanie terenu budowy
 • Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy
 • Wymagania dotyczące miejsc pracy – warunki socjalne i higieniczne
 • Rusztowania i ruchome podesty robocze
 • Roboty na wysokości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach wod.-kan.
 • Roboty ziemne
 • Praca w kanałach ściekowych
 • Prace spawalnicze
 • Transport wewnętrzny
 • Prace szczególnie niebezpieczne
 • Prace na wysokości
 • Wymagania w stosunku do wyrobów budowlanych
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych
 • Sposoby oznakowania wyrobów budowlanych
 • System europejski - oznakowanie ce
 • System krajowy
 • Regionalny wyrób budowlany
 • Wyroby do jednostkowego zastosowania
 • Aprobata techniczna
 • Europejska ocena techniczna. Jednostki oceny technicznej
 • Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych
 • Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
 • Wprowadzenie
 • Organy kontrolujące
 • Kontrola
 • Wyniki kontroli – protokół
 • Pobieranie próbek
 • Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
 • Postępowanie administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych wprowdzonych do obrotu
 • Wprowadzenie wyrobów do obrotu
 • Wzory dokumentów
 • Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
 • Wzór protokołu kontroli
 • Wzór protokołu oględzin
 • Wzór protokołu pobrania próbki
 • Wzór sprawozdania z badań
 • Sankcje zanaruszenie ustawy
 • Przyłączanie obiektów budowlanych do sieci
 • Przyłączanie mediów do obiektów budowlanych
 • Przyłączenia do sieci ciepłowniczych
 • Wprowadzenie
 • Przyłączenie źródeł ciepła
 • Przyłączanie węzłów cieplnych
 • Przyłączenie instalacji odbiorczej
 • Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • Prawo energetyczne
 • Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • Dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej
 • Przyłączanie do sieci gazowych
 • Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej
 • Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza
 • Dokumentacja budowy – wprowadzenie
 • Zasady prowadzenia dziennika budowy
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Książka obiektu budowlanego
 • Rusztowania
 • Podział rusztowań
 • Polskie normy odnoszące się do rusztowań budowlanych
 • Wytyczne projektowania i wykonywania rusztowań
 • Budowa i eksploatacja rusztowań
 • Bhp pracy na rusztowaniach
 • Ceramika budowlana
 • Wprowadzenie
 • Klasyfikacja i podział
 • Przykładowe wyroby ściennej ceramiki budowlanej
 • Przykładowe wyroby stropowe ceramiki budowlanej
 • Wymagania dotyczące elementów murowych
 • Wprowadzenie
 • Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • Cechy fizyczne ściennych wyrobów ceramicznych
 • Elementy drobnowymiarowe z betonów lekkich
 • Wprowadzenie
 • Wymagania dla elementów drobnowymiarowych z autoklawizowanego betonu komórkowego
 • Wymagania dla elementów ściennych, drobnowymiarowych – bloczków
 • Elementy budowlane silikatowe
 • Wprowadzenie
 • Wymagania dotyczące elementów murowych silikatowych
 • Nowe wymagania norm dla kamienia naturalnego
 • Cementy
 • Wprowadzenie
 • Cementy specjalne
 • Rodzaje i klasy cementów wg normy PN-EN 197–1:2012
 • Szkło budowlane
 • Charakterystyka szkła budowlanego
 • Metody modyfikacji szkła budowlanego
 • Elementy konstrukcji szyb zespolonych
 • Parametry zespolonych szyb termoizolacyjnych
 • Parametry zespolonych szyb przeciwsłonecznych
 • Parametry szyb bezpiecznych i ochronnych
 • Izolacyjność akustyczna przeszkleń
 • Odporność przeciwpożarowa przeszkleń
 • Szyby grzewcze
 • Szyby samoczyszczące

Roboty ziemne i fundamentowanie

 • Roboty ziemne
 • Wprowadzenie
 • Dokumentacja techniczna
 • Warunki geotechniczne
 • Roboty przygotowawcze i towarzyszące
 • Roboty pomiarowe
 • Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowę
 • Przygotowanie dróg dojazdowych i odwodnienie terenu od wód powierzchniowych i gruntowych
 • Ukształtowanie terenu
 • Postępowanie przy braku zgodności warunków
 • Okoliczności nieprzewidziane w robotach ziemnych
 • Urabialność gruntów
 • Wykopy i ukopy
 • Ogólne zasady wykonywania wykopów i ukopów
 • Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów
 • Wymiary wykopów i nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu
 • Wykopy nieobudowane i obudowane
 • Ścianka szczelna
 • Składowanie ukopanego gruntu
 • Zasypywanie wykopów i rozbiórka obudowy ścian wykopów
 • Nasypy
 • Ogólne zasady budowy nasypów
 • Wybór materiałów na nasyp
 • Rozmieszczenie gruntów w nasypie
 • Rodzaje nasypów
 • Wybór technologii, warunki wykonania i zagęszczania nasypów
 • Ochrona obiektów i robót ziemnych
 • Ogólne zasady działań ochronnych
 • Drenaż
 • Zabezpieczenie skarp
 • Roboty ziemne w okresie mrozów
 • Tolerancja wykonania i kontrola robót ziemnych
 • Odchylenia od wartości projektowanych przy robotach ziemnych
 • Badania budowli ziemnych
 • Kontrola wykonania robót ziemnych
 • Odbiór robót ziemnych
 • Zakotwienia gruntowe
 • Podstawowe wymagania
 • Zakres prac przygotowawczych do robót kotwiarskich
 • Badania geotechniczne przed wykonawstwem kotew gruntowych
 • Materiały i wyroby stosowane do wykonywania kotew
 • Ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych kotew gruntowych
 • Produkty i materiały stosowane do ochrony przeciwkorozyjnej
 • Wykonanie ochrony przeciwkorozyjnej
 • Badanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego kotew trwałych – badania dopuszczeniowe
 • Wykonanie kotwy
 • Wykonanie cięgien
 • Iniekcja
 • Sprężanie
 • Badania przydatności i odbiór techniczny
 • Dokumentacja powykonawcza i metryki kotew
 • Wymagania specjalne
 • Iniekcje gruntowe
 • Wprowadzenie
 • Badania terenowe
 • Materiały i wyroby stosowane w iniekcji
 • Iniekty
 • Podstawy specyfikacji robót iniekcyjnych
 • Wykonawstwo robót iniekcyjnych
 • Nadzór, monitorowanie i kontrola nad robotami
 • Dokumentacja wykonawcza
 • Zagadnienia specjalne

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

 • Betony
 • Wymagania, właściwości i podstawy produkcji
 • Nowe pojęcia
 • Klasy wytrzymałościowe na ściskanie oraz kryteria zgodności
 • Klasy konsystencji mieszanki betonowej
 • Ograniczenia zawartości cementu i stosunku w/c
 • Specyfikacja betonu towarowego, dowód dostawy, pobieranie próbek na budowie, badanie mieszanki betonowej na placu budowy
 • Wprowadzenie
 • Specyfikacja betonu projektowanego
 • Dowód dostawy betonu towarowego
 • Wpływ zagęszczenia mieszanki betonowej i pielęgnacji betonu na cechy stwardniałego betonu
 • Modyfikacje składu mieszanki betonowej w okresie zimowym
 • Badanie mieszanki betonowej na placu budowy, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych betonu
 • KRUSZYWA MINERALNE DO BETONÓW
 • Wprowadzenie
 • Podział kruszyw stosowanych do betonów zwykłych
 • Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
 • Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
 • Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
 • Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce
 • Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania
 • Oznaczanie mrozoodporności
 • Metody oznaczania odporności na rozdrabianie
 • Wykaz norm cytowanych i związanych z tematem rozdziału
 • Badania mieszanki betonowej, oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • Wprowadzenie
 • Dobór konsystencji i urabialności mieszanki betonowej
 • Badania mieszanki betonowej
 • Recepta robocza mieszanki betonowej, czas mieszania
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, kontrola zgodności
 • Betony wysokich wytrzymałości
 • Klasyfikacja i zastosowanie betonów wysokich wytrzymałości
 • Charakterystyka betonów wysokich wytrzymałości
 • Projektowanie betonów wysokich wytrzymałości
 • Dobór uziarnienia mieszanki kruszyw
 • Komponowanie mieszanki kruszyw
 • Doświadczalna metoda projektowania składu betonu
 • Dodatki i domieszki stosowane do betonów
 • Dodatki
 • Domieszki
 • Kostka brukowa – procedury badawcze oraz wymagania
 • Kształty, wymiary i klasy kostek brukowych
 • Kryteria oceny zgodności
 • Badania kostek brukowych
 • Projektowanie składu betonów
 • Projektowanie składu betonów wykonanych z cementu klasy 42,5
 • Stal zbrojeniowa
 • Stal zbrojeniowa w konstrukcjach betonowych i żelbetowych
 • Wykonywanie konstrukcji betonowych
 • Ogólne zasady przygotowania i wykonania robót zbrojarskich
 • Kształtowanie otuliny zbrojenia
 • Klasy ekspozycji
 • Otulenie prętów zbrojeniowych
 • Kontrola grubości otulenia
 • Rozmieszczenie zbrojenia w przekrojach
 • Stabilizacja zbrojenia
 • Akcesoria zapewniające odpowiednie położenie zbrojenia
 • Przegląd akcesoriów do zbrojenia
 • Metody stabilizacji zbrojenia
 • Kotwienie i łączenie na zakład prętów zbrojenia i siatek
 • Przyczepność zbrojenia do betonu
 • Kotwienie zbrojenia
 • Łączenie zbrojenia
 • Odchyłki wymiarów i rozmieszczenia zbrojenia
 • NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
 • REPROFILACJA
 • Systemy naprawcze reprofilacyjne
 • Wymagania stawiane zaprawom naprawczym reprofilacyjnym
 • Wymagania stawiane zaprawom do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia
 • Wymagania stawiane podłożu
 • Przygotowanie zapraw naprawczych

Konstrukcje stalowe

 • Ogólne warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
 • Dokumentacja techniczna
 • Gatunki stali
 • Klasyfikacja stali
 • Systemy oznaczania stali według norm europejskich
 • Gatunki stali konstrukcyjnych stosowanych w Eurokodzie 3
 • Zamawianie stali
 • Wytwarzanie konstrukcji
 • Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe
 • Obróbka końcowa elementów wysyłkowych, próbny montaż
 • Odchyłki wytwarzania
 • Spawanie i zgrzewanie
 • Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe
 • Spawanie łukowe elektrodami otulonymi
 • Spawanie łukiem krytym (pod topnikiem)
 • Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG i MIG)
 • Spawanie łukowe drutem z rdzeniem proszkowym
 • Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową (tig)
 • Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG i MIG)
 • Połączenia na łączniki mechaniczne
 • Transport
 • Montaż
 • Odchyłki wykonawcze
 • Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych powłokami malarskimi
 • Wstęp
 • Zasady projektowania konstrukcji
 • Przygotowanie powierzchni stali przed malowaniem i jego ocena
 • Farby i powłoki przeciwkorozyjne na powierzchnie stalowe
 • Ocena przeprowadzania badań i odbiór konstrukcji
 • Wprowadzenie
 • Materiały i wyroby
 • Obróbka części
 • Złącza spawane
 • Sprawdzanie wymiarów elementów
 • Połączenia na łączniki mechaniczne
 • Zabezpieczenie powierzchni przed korozją
 • Montaż konstrukcji
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawców
 • Wytwarzanie konstrukcji
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru konstrukcji o różnym przeznaczeniu
 • Budynki halowe
 • Ogólne zasady montażu
 • Wymagania szczegółowe związane z rodzajem konstrukcji i metodą montażu
 • Budynki wielokondygnacyjne
 • Ogólne zasady montażu
 • Kominy
 • Wymagania ogólne
 • Wymagania dotyczące odbioru
 • Wymagania eksploatacyjne, kontrola stanu technicznego i metryka komina
 • Silosy na materiały sypkie
 • Warunki wykonania
 • Wieże i maszty
 • Wymagania ogólne
 • Odchyłki wykonania i montażu wież i masztów
 • Wykonanie i próby odciągów wież i masztów
 • Fundamenty pod wieże i maszty
 • Książka obiektu wieży lub masztu
 • Podpory linii elektroenergetycznych
 • Wymagania wykonawcze
 • Badania konstrukcji linii elektroenergetycznych
 • Podpory kolei linowych
 • Wymagania konstrukcyjne
 • Wyposażenie konstrukcji kolei linowych
 • Wymagania wykonawcze podpór kolei linowych
 • Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno
 • Wytwarzanie elementów
 • Montaż elementów z kształtowników i blach profilowanych na zimno
 • Ochrona przed korozją kształtowników i blach profilowanych na zimno
 • Badania i odbiór elementów z kształtowników i blach profilowanych na zimno
 • Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze
 • Wykonawstwo
 • Montaż zbiorników walcowych pionowych
 • Badania i odbiór zbiorników walcowych pionowych
 • Zbiorniki kuliste ciśnieniowe
 • Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych
 • Montaż konstrukcji zbiornika kulistego
 • Badania i odbiór zbiornika kulistego
 • Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych budynków
 • Wymagania ogólne
 • Projektowanie konstrukcji
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru elementów zespolonych
 • Belki
 • Płyty zespolone na blachach profilowanych
 • Słupy
 • Ramy
 • Ogólne warunki wykonywania i odbioru konstrukcji drewnianych
 • Dokumentacja techniczna
 • Materiały
 • Właściwości drewna
 • Wady drewna
 • Drewno lite konstrukcyjne
 • Drewno klejone
 • Sklejka
 • Płyty pilśniowe
 • Płyty wiórowe
 • Wymagania dla płyt drewnopochodnych do zastosowań konstrukcyjnych
 • Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Łączniki do konstrukcji drewnianych
 • WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
 • Wykonywanie połączeń na wcięcia
 • Wykonywanie złączy na gwoździe
 • Wykonywanie złączy na sworznie i śruby
 • Wykonywanie złączy na wkręty do drewna
 • Złącza na pierścienie gładkie rozcięte
 • Złącza na pierścienie zębate
 • Złącza na płytki kolczaste
 • Połączenia na wręby czołowe i policzkowe
 • Połączenia na klamry
 • Połączenia na klej
 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI Z ELEMENTÓW DREWNIANYCH
 • Elementy drewnianych konstrukcji dachowych
 • Wykonywanie więźb dachowych
 • Wymagania dotyczące wykonywania więźb dachowych
 • Deskowanie połaci dachowych
 • Łacenie połaci dachowych
 • Wykonywanie wiązarów dachowych
 • Rodzaje wiązarów dachowych
 • Montaż wiązarów dachowych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru wiązarów dachowych

Dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia

 • Dachy
 • Wprowadzenie
 • Pochylenie połaci dachowych
 • Warunki wykonania i oceny różnych rodzajów pokryć dachowych
 • Pokrycia papowe
 • Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
 • Pokrycia z gontów asfaltowych
 • Pokrycia bezspoinowe z mas asfaltowych (laminaty)
 • Powłoki bezspoinowe
 • Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych
 • Stropodachy i tarasy
 • Wprowadzenie
 • Podłoga na gruncie
 • Wprowadzenie
 • Stropy
 • Wprowadzenie
 • Ściany
 • Wprowadzenie
 • Mury niezbrojone
 • Elementy murowe i zaprawy
 • Spoiny w konstrukcjach murowych
 • Minimalna grubość i odchyłki konstrukcji murowych
 • Bruzdy i wnęki w konstrukcjach murowych
 • Połączenia ścian wzajemne i ze stropami
 • Przerwy dylatacyjne
 • Mury zbrojone
 • Konstrukcja murowa zbrojona
 • Sposoby zbrojenia muru
 • Przygotowanie i zabezpieczenie zbrojenia
 • Zbrojenie konstrukcji murowych
 • Ściany działowe
 • Lekkie ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych
 • Ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i szczelinowe
 • Ściany z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi i otwory w ścianach
 • Izolacje budowlane
 • Wprowadzenie
 • Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
 • Wprowadzenie
 • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z bitumicznych, modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas uszczelniających (KMB)
 • Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy)
 • Elastyczne dyspersyjne masy uszczelniające – folie w płynie
 • Elastyczne chemoodporne powłoki uszczelniające do wykonywania uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
 • Iniekcyjne blokady przeciwkapilarnie podciąganej wilgoci
 • Krystaliczne zaprawy uszczelniające
 • Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i mas asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych
 • Błędy przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych
 • Systemy izolacji cieplnej przegród budowlanych
 • Systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
 • Izolacje dachów, stropodachów i stropów
 • Izolacje podłóg na gruncie i ochrona fundamentów przed działaniem mrozu
 • Mostki cieplne oraz jak ich unikać
 • Izolacje akustyczne
 • Podstawy prawne
 • Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych
 • Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych
 • Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach
 • Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hałasu w otoczeniu budynków
 • Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu drgań
 • Wymagania w zakresie kształtowania warunków pogłosowych w pomieszczeniach
 • Izolacje chemoodporne
 • Przeznaczenie izolacji chemoodpornych
 • Rodzaje środowisk agresywnych
 • Wprowadzenie
 • Szkodliwe substancje chemiczne występujące na zewnątrz obiektów
 • Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu w zależności od agresywności środowiska
 • Właściwości techniczne izolacji chemoodpornych
 • Materiały do wykonywania izolacji chemoodpornych
 • Zabezpieczenia powierzchniowe betonu zgodnie z normą pn-en 1504-2:2006
 • Tynki
 • Wprowadzenie
 • Dokumentacja robót tynkarskich
 • Przygotowanie podłoża do tynków i wymagania w stosunku do podłoży
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków zwykłych
 • Charakterystyka tynków zwykłych ze względu na rodzaj użytej zaprawy
 • Ogólne wymagania dla materiałów stosowanych do tynków zwykłych
 • Wymagania dotyczące sposobu przygotowania zapraw do robót tynkowych
 • Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych
 • Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych
 • Tynki specjalne
 • Wykonywanie tynków szlachetnych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków o fakturze specjalnej
 • Wymagania dotyczące wykonywania tynków o fakturze specjalnej
 • Warunki techniczne odbioru tynków o fakturze specjalnej
 • Tynki termoizolacyjne
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków cienkowarstwowych
 • Charakterystyka i podział tynków cienkowarstwowych
 • Wymagania dotyczące wykonywania tynków cienkowarstwowych
 • Warunki techniczne odbioru tynków cienkowarstwowych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków wykonywanych z mieszanek tynkarskich zawierających gips
 • Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips
 • Warunki techniczne odbioru tynków wykonanych z fabrycznie gotowych mieszanek tynkarskich zawierających gips
 • Wymagania dotyczące wykonywania tynków w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków renowacyjnych
 • Wprowadzenie
 • Wymagania dotyczące składników systemu tynków renowacyjnych
 • Projektowanie tynków renowacyjnych
 • Wykonywanie tynków renowacyjnych
 • Zaprawy, klasyfikacja i wymagania
 • Wymagania dla zapraw
 • Zaprawy tynkarskie
 • Zaprawy murarskie
 • Metody badań zapraw
 • Badanie konsystencji zapraw budowlanych
 • Badanie konsystencji zapraw do murów
 • Oznaczenie wytrzymałości zapraw na zginanie i ściskanie
 • Posadzki
 • Wprowadzenie
 • Klasyfikacja posadzek i podkładów podłogowych
 • Podstawowe wymagania techniczne dla posadzek
 • Wymagania dotyczące dokumentacji
 • Wymagania dotyczące przyjęcia i przygotowania materiałów
 • Przygotowanie wyrobów do wykonania warstwy izolacyjnej
 • Przygotowanie wyrobów do wykonania posadzek mineralnych
 • Przygotowanie wyrobów do wykonania posadzek mineralno-żywicznych
 • Przygotowanie wyrobów do wykonania posadzek asfaltowych i żywic syntetycznych
 • Warunki wykonania i kontroli izolacji podłogowych
 • Warunki wykonania i kontrola podkładów podłogowych
 • Kontrola i badania przy odbiorze posadzek
 • Posadzki przemysłowe
 • Wprowadzenie
 • Stan normatywny projektowania posadzek przemysłowych
 • Podstawowe wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną
 • Wymagania higieniczno-sanitarne
 • Posadzki betonowe
 • Wymagania ogólne
 • Warunki wykonania posadzek z betonu i zaprawy cementowej
 • Warunki wykonania posadzek z mieszanki betonowej modyfikowanej polimerami
 • Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych
 • Posadzki żywiczne
 • Wprowadzenie
 • Klasyfikacja posadzek żywicznych
 • Warunki wbudowywania posadzek żywicznych
 • Warunki wykonania posadzek z żywic syntetycznych
 • Kontrola i badania posadzek z żywic syntetycznych i posadzek betonowych impregnowanych powierzchniowo
 • Posadzki ceramiczne
 • Wymagania dotyczące projektowania posadzek ceramicznych
 • Wymagania dotyczące zapraw klejących i spoinowych
 • Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych na posadzki chemoodporne
 • Szczeliny dylatacyjne
 • Warunki wykonania posadzek z płytek
 • Posadzki kamienne
 • Warunki wykonania
 • Posadzki asfaltowe
 • Warunki wykonania
 • Posadzki z warstw drzewnych
 • Klasyfikacja posadzek drewnianych
 • Wymagania dotyczące materiałów
 • Przygotowanie podłoża pod parkiety
 • Warunki wykonania prac parkieciarskich
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek deszczułkowych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru mozaiki przemysłowej
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z desek litych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru paneli i parkietów panelowych
 • Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne
 • Okładziny z elementów ceramicznych
 • Wprowadzenie
 • Dokumentacja robót okładzinowych i wykładzinowych z płytek ceramicznych
 • Wymagania stawiane materiałom do wykonywania okładzin ceramicznych
 • Warunki przystąpienia do robót okładzinowych
 • Przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne
 • Uszczelnianie podłoża w pomieszczeniach mokrych
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru okładzin ceramicznych
 • Czynności przygotowawcze
 • Wymagania dotyczące wykonania okładzin wewnętrznych
 • Wymagania dotyczące wykonywania okładzin zewnętrznych
 • Warunki techniczne odbioru okładzin ceramicznych
 • Przygotowanie podłoża pod wykładziny ceramiczne
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru wykładzin ceramicznych
 • Wymagania dotyczące wykonania wykładzin
 • Wykonanie wykładzin ceramicznych na tarasach
 • Warunki techniczne odbioru wykładzin ceramicznych
 • Odbiór okładzin i wykładzin ceramicznych
 • Okładziny ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych
 • Wprowadzenie
 • Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w łazienkach
 • Zastosowanie suchej zabudowy w hotelach i pensjonatach
 • Przeciwpożarowe zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych
 • Izolacyjność akustyczna ścian z płyt g-k
 • Wymagania stawiane materiałom do wykonywania suchej zabudowy
 • Profile stalowe
 • Wymagania norm dotyczące właściwości płyt w sufitach podwieszonych
 • Wymagania dotyczące przyjęcia i przygotowania materiałów
 • Płyty gipsowo-kartonowe
 • Systemowe profile stalowe
 • Warunki techniczne wykonania okładzin ścian i sufitów z płyt g-k
 • Ściany działowe
 • Okładziny ścian murowanych
 • Sufity podwieszane z płyt g-k
 • Krzywoliniowe ściany i sufity z płyt g-k
 • Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
 • Warunki techniczne odbioru okładzin ściennych i sufitowych z płyt g-k
 • Kryteria oceny okładzin z płyt g-k
 • Odbiór okładzin ściennych i sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych
 • Wymagania dotyczące wykonania ścian i sufitów ogniochronnych z płyt gipsowo-kartonowych
 • Błędy projektowe i wykonawcze dotyczące ścian działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych
 • Błędy projektowe i wykonawcze dotyczące sufitów podwieszonych
 • Stolarka budowlana
 • Wprowadzenie
 • Wymagany zakres opisu stolarki budowlanej w dokumentacji projektowej
 • Wymagania stanowiące podstawę oceny okien i drzwi
 • Wymagania techniczne dla materiałów
 • Wprowadzenie
 • Drewno i półfabrykaty z drewna klejonego
 • Kształtowniki z nieplastyfikowanego pvc
 • Kształtowniki z aluminium
 • Uszczelki
 • Szyby zespolone
 • Płyty drewnopochodne
 • Wymagania normowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami
 • Wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej
 • Warunki higieniczno-zdrowotne oraz ochrony środowiska
 • Rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej
 • Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych
 • Okna drewniane
 • Okna drewniano-aluminiowe i aluminiowe
 • Drzwi zewnętrzne
 • Drzwi wewnętrzne
 • Drzwi przeciwpożarowe
 • Kontrola stolarki budowlanej
 • Wady produkcyjne okien i drzwi
 • Metody badań
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych stolarki budowlanej
 • Transport i przechowywanie okien i drzwi
 • Wbudowanie okien i drzwi w ścianach
 • Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne
 • Pojęcia i definicje
 • Klasyfikacja farb według rodzaju spoiwa
 • Farby specjalne
 • Klasyfikacja lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych
 • Inne wyroby malarskie
 • Paleta ral
 • Techniki nakładania powłok malarskich
 • Dokumentacja robót malarskich
 • Wymagania stawiane materiałom do wykonywania powłok malarskich
 • Wprowadzenie
 • Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
 • Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
 • Przygotowanie wyrobów lakierowych do malowania
 • Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
 • Wprowadzenie
 • Przygotowanie podłoży z murów, tynków i betonu
 • Przygotowanie podłoży z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych
 • Przygotowanie podłoży metalowych
 • Kontrola podłoży pod malowanie
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich
 • Warunki prowadzenia robót malarskich
 • Kontrola materiałów
 • Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
 • Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
 • Malowanie powierzchni drewnianych
 • Malowanie powierzchni betonowych
 • Malowanie powierzchni metalowych
 • Wymagania dotyczące powłok malarskich
 • Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
 • Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych na spoinach żywicznych rozcieńczanych wodą
 • Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych oraz z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
 • Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich
 • Zakres i metody kontroli oraz badań
 • Ocena jakości i odbioru powłok malarskich
 • Tarasy
 • Podłoże
 • Zaprawa klejąca do okładzin ceramicznych
 • Zaprawa spoinująca
 • Okładziny ceramiczne i kamienne (uszczelnienie zespolone)
 • Dylatacje okładzin ceramicznych
 • Tarasy naziemne – uszczelnienie z drenażowym odprowadzeniem wody
 • Tarasy nadziemne (nad pomieszczeniami ogrzewanymi)
 • Renowacja zawilgoconych budynków
 • Sposób postępowania z zawilgoconymi przegrodami budowlanymi
 • Nieinwazyjne metody osuszania budynków
 • Osuszanie naturalne
 • Osuszanie sztuczne
 • Osuszacze kondensacyjne
 • Osuszacze absorpcyjne
 • Osuszanie nagrzewnicami
 • Osuszanie suszarkami mikrofalowymi
 • Osuszanie promiennikami
 • Osuszanie piecami przenośnymi oraz koksownikami
 • Wykonanie drenażu
 • Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach budowlanych
 • Tynki tradycyjne
 • Tynki renowacyjne
 • Tynki regulujące wilgotność

Instalacje i sieci

 • Systemy wodociągowe
 • Podstawy obliczeniowe zapotrzebowania na wodę
 • Teoretyczne podstawy obliczeniowe zapotrzebowania na wodę
 • Przepisy obowiązujące współcześnie – rozporządzenie rady ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
 • Warunki specjalne – zarządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 września 1995 r.
 • Norma pn-b-02863/az1
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.u. nr 80, poz. 717)
 • Normy dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Spis norm w zakresie wodociągów i kanalizacji
 • Normy wycofane z zakresu wodociągów i kanalizacji
 • Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych
 • Instalacje wodociągowe z rur stalowych
 • Elementy składowe instalacji wodociągowych z rur stalowych
 • Rodzaje połączeń rur stalowych ocynkowanych w instalacjach wodociągowych
 • Czynności przy wykonywaniu połączeń przewodów
 • Zasady prowadzenia przewodów
 • Przykładowe rozwiązanie instalacji wodociągowych z rur stalowych. instalacja z rozprowadzeniem trójnikowym
 • Zalety i wady instalacji wodociągowych z rur stalowych
 • Instalacje wodociągowe z miedzi
 • Elementy składowe instalacji wodociągowych z rur stalowych
 • Korozja w instalacjach wodociągowych z rur miedzianych
 • Obróbka przewodów miedzianych
 • Łączenie rur
 • Zasady prowadzenia przewodów miedzianych
 • Systemy instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych
 • Wprowadzenie do instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych
 • Rodzaje tworzyw sztucznych
 • Rury z polietylenu
 • Połączenia rurociągów z PE
 • Złączki przejściowe do rur z polibutylenu
 • Ogólne zasady wykonywania instalacji wodociągowych
 • Wymogi formalne przy budowie sieci i przyłączy wodociągowych
 • Przyłącze wodociągowe nie jest częścią obiektu budowlanego
 • Problematyka prawna przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Napowietrzenie i odpowietrzenie sieci wodociągowej
 • Odbiór wykonania instalacji wodociągowych
 • Wymagania formalne
 • Wymagania ogólne
 • Instalacje przeciwpożarowe
 • Podstawy prawne
 • Wodociągowe systemy ochrony przeciwpożarowej
 • Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych
 • Instalacje wentylacji, klimatyzacji i grzewcze
 • Badania i odbiory
 • Oddanie instalacji do eksploatacji
 • Projektowanie wentylacji pożarowej
 • Wprowadzenie
 • Oddymianie budynków wielokondygnacyjnych
 • Oddymianie budynków jednokondygnacyjnych
 • Ogólne zasady projektowania wentylacji pożarowej
 • Elementy wyposażenia instalacji oddymiających
 • Przestrzenie zagrożone wybuchem
 • Podstawowe definicje i pojęcia
 • Zasady klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • Źródła èródła emisji czynników palnych
 • Wpływ wentylacji na klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • Remonty układów wentylacji
 • Modernizacja nawiewu naturalnego
 • Modernizacja instalacji wywiewnej
 • Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. odzysk ciepła
 • Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • Wprowadzenie
 • Czynniki wpływające na mikroklimat pomieszczeń
 • Metody obliczania ilości powietrza wentylacyjnego i rodzaje wentylacji
 • Rodzaje wentylacji naturalnej
 • Zalecenia dotyczące projektowania wentylacji grawitacyjnej
 • Wentylacja mechaniczna
 • Właściwości powietrza wilgotnego
 • Konstrukcja wykresu molliera i-x dla powietrza wilgotnego
 • Podstawowe przemiany powietrza na wykresie molliera i-x
 • Podstawowe zasady projektowania wentylacji mechanicznej
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo elektryczne
 • Wprowadzenie
 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych
 • Samoczynne wyłączenie zasilania
 • Izolacja podstawowa części czynnych
 • Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona
 • Przegrody lub obudowy
 • Separacja elektryczna
 • Bardzo niskie napięcie selv lub pelv
 • Bardzo niskie napięcie funkcjonalne felv
 • Przeszkody
 • Umieszczenie poza zasięgiem ręki
 • Izolowanie stanowiska
 • Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe
 • Ochrona uzupełniająca
 • Przewody uziemiające, ochronne i wyrównawcze
 • Uziomy
 • Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
 • Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
 • Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy. kod ip
 • Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy. kos ik (ag)
 • Ochrona przeciwporażeniowa na terenach budowy i rozbiórki
 • Instalacja piorunochronna zewnętrzna
 • Wymagania ogólne dotyczące ochrony zewnętrznej budynku
 • Montaż urządzeń piorunochronnych
 • Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego
 • Instalacja piorunochronna wewnętrzna
 • Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej obiektów
 • Środki ochrony wewnętrznej instalacji piorunochronnej
 • Ochrona przepięciowa w obiektach budowlanych
 • Montaż instalacji telekomunikacyjnych w oparciu o znowelizowane Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1289)
 • Dostęp przedsiębiorstw telekomunikacyjnych do nieruchomości
 • Instalacja magistralna w zintegrowanym budynku
 • Wprowadzenie - instalacje magistralne
 • Zadania instalacji magistralnej
 • Sposoby i rodzaje sterowania
 • Cele i zalety instalacji magistralnej
 • Bezpieczniki topikowe
 • Instalacje grzewcze
 • Lokalizacja kotłowni
 • Klasyfikacja kotłów
 • Montaż i instalacja kotłów
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Wprowadzenie
 • Możliwości zastosowania ogrzewania podłogowego
 • Warunki stawiane pomieszczeniom z ogrzewaniem podłogowym
 • Wymagania stawiane materiałom stosowanym do ogrzewania podłogowego
 • Podstawowe zasady wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego
 • Przewody w ogrzewaniu podłogowym
 • Posadzka na ciepłą podłogę
 • Próba szczelności i odbiór instalacji
 • Współpraca ogrzewania podłogowego z tradycyjnym systemem grzewczym
 • Regulacja temperatury w ogrzewaniu podłogowym
 • Projektowanie ogrzewania podłogowego
 • Podstawowe błędy wykonawcze ogrzewania podłogowego
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
 • Wprowadzenie
 • Materiały stosowane do wykonywania kanalizacji
 • Wprowadzenie
 • Rury kamionkowe
 • Rury żeliwne
 • Rury z polichlorku winylu pvc
 • Rury z polipropylenu pp ht
 • Rury polietylenowe hd pe
 • Podejścia pojedyncze i zbiorcze
 • Wprowadzenie
 • Piony
 • Przewody wentylacyjne
 • Poziomy kanalizacyjne
 • Przykanalik i studzienka
 • Przepisy i normy związane z warunkami technicznymi
 • Ogólne zasady montażu przewodów kanalizacyjnych
 • Wytyczne i uwagi montażowe instalacji kanalizacyjnych
 • Ogólne zasady
 • Wpływ wykonania bruzd na stateczność budynku i jego elementów
 • Kanały instalacyjne
 • Izolowane przewody wodociągowe
 • Wymiary bruzd w ścianach i kanałów instalacyjnych
 • Przejścia przez stropy czy wiercenia
 • Ścianki instalacyjne
 • Instalacja kanalizacyjna
 • Wprowadzenie
 • Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
 • Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej
 • Technologia wykonania instalacji kanalizacyjnych
 • Zastosowanie przewodów kanalizacyjnych o odpowiedniej średnicy
 • Wymagania w zakresie powierzchni użytkowej przyborów sanitarnych
 • Wymagania montażowe dotyczące przyborów sanitarnych
 • Wymagania montażowe dotyczące elementów uzbrojenia instalacji kanalizacyjnych
 • Transport i składowanie materiałów do budowy instalacji kanalizacyjnej
 • Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej
 • Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych i odbiór robót
 • Odwodnienia liniowe w budynkach
 • Sieci i instalacje gazu
 • Podstawowe informacje o gazie ziemnym
 • Rodzaje i skład gazu ziemnego
 • Instalacja gazowa
 • Wprowadzenie
 • Podstawowe elementy instalacji gazowej
 • Materiały stosowane do budowy instalacji gazowej
 • Zasady prowadzenia przewodów w instalacji gazowej
 • Warunki techniczne instalowania urządzeń gazowych
 • Kategorie urządzeń gazowych
 • Rodzaje konstrukcji urządzeń gazowych
 • Typy urządzeń gazowych
 • Ogólne wymagania instalowania urządzeń gazowych
 • Podstawowe zasady montażu kuchenek gazowych
 • Podstawowe zasady montażu kuchenek gazowych
 • Podstawowe zasady montażu gazowych grzejników wody przepływowej
 • Podstawowe zasady montażu kotłów gazowych
 • Odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych
 • Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe
 • Lokalizacja kurka głównego
 • Warunki techniczne instalowania gazomierzy
 • Odbiór techniczny instalacji gazowej
 • Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
 • Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej
 • Kontrola szczelności przewodów gazowych
 • Przyłączanie do sieci gazowych
 • Przyłącze gazowe
 • Podstawa prawna
 • Podział przyłączy gazowych i materiały stosowane do ich budowy
 • Zasady wykonywania przyłącza
 • Rozwiązania technologiczne przyłączy
 • Warunki techniczne lokalizacji kurka głównego
 • Sposoby wpięcia przyłącza do sieci gazowej
 • Próba szczelności przyłącza
 • Odbiór przyłącza gazowego
 • Warunki formalno-prawne budowy przyłączy gazowych
 • Bhp przy sieciach gazowych
 • Podstawy prawne bhp
 • Szczegółowe zasady bhp w sektorze gazowym
 • Prace gazoniebezpieczne przy budowie i eksploatacji sieci
 • Bhp przy budowie i eksploatacji sieci gazowej gazu ziemnego
 • Instalacje gazu ziemnego w obiektach budowlanych
 • BHP przy urządzeniach energetycznych
 • Bhp przy produkcji i magazynowaniu gazów innych niż płynne
 • Bhp przy magazynowaniu gazów płynnych
 • Sankcje za nieprzestrzeganie zasad bhp
 • Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik)
 • Podstawowe informacje o kanalizacji
 • Nowa definicja przyłącza kanalizacyjnego
 • Definicja przyłącza, a treści Polskiej Normy
 • Elementy składowe przyłącza kanalizacyjnego
 • Rodzaje uzbrojenia na przyłączu kanalizacyjnym
 • Studzienki rewizyjne
 • Zamknięcia burzowe
 • Rewizje
 • Materiały stosowane do budowy przyłączy
 • Przygotowanie podłoża
 • Posadowienie przewodów
 • Wytyczne do projektowania i wykonywania przyłączy
 • Ogólne zasady wykonywania przyłączy kanalizacyjnych
 • Przygotowanie podłoża
 • Posadowienie przewodów
 • Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
 • Montaż studzienek z tworzyw sztucznych
 • Sposoby włączania przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej
 • Lokazlizacja studzienek rewizyjnych
 • Montaż studzienek z kręgów betonowych
 • Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
 • Montaż studzienek z tworzyw sztucznych
 • Rozwiązania technologiczne przyłączy z tworzyw sztucznych
 • Wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego
 • Przykładowe rozwiązanie projektu przyłącza kanalizacyjnego
 • Wymagania techniczno-prawne związane z podłączeniem obiektu budowlanego do sieci kanalizacyjnej
 • Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego
 • Rygory prawne przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
 • Budowa przyłącza kanalizacyjnego
 • Próby ciśnienia i uruchomienie
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
 • Odbiory przyłączy kanalizacyjnych
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Wprowadzenie
 • Elementy składowe przydomowych oczyszczalni (podczyszczanie)
 • Elementy składowe przydomowych oczyszczalni (doczyszczanie)
 • Warunki techniczne i prawne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Wymagania dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Bezodpływowe zbiorniki na ścieki
 • Wprowadzenie
 • Skład ścieków
 • Lokalizacja bezodpływowego zbiornika na ścieki
 • Pojemność bezodpływowego zbiornika na ścieki
 • Wymagania dotyczące budowy zbiorników na ścieki
 • Konstrukcje bezodpływowych zbiorników na ścieki
 • Podstawowe zasady montażu zbiorników na ścieki
 • Eksploatacja bezodpływowych zbiorników na ścieki
 • Formalności związane z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki
 • Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych